Fizjotech - Kolarstwo Tandemowe
 
Team Logo
STATUT Integracyjnego Klubu Sportowego "FIZJOTECH"


Rozdział I


Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Integracyjny Klub Sportowy "Fizjotech" i zwane jest dalej "klubem"

§ 2

Siedzibą i terenem działania Klubu jest m.st. Warszawa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji i posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach" ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz  niniejszym statutem.
 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków i stowarzyszeń  sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest :

 1. rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień sportowych i sprawności dla zachowania zdrowia człowieka, w tym
  w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów
  w tym zakresie,
 3. rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sport i rekreację,
 4. Kształtowanie pozytywnych cech i charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań klubu.

2. Klub realizuje swoje cele po przez :

 1. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych,
 2. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym,
 3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 4. planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu
  o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu,

§ 7

 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w §6 może być prowadzona przez klub jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych klubu.
 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.
 2. Do realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu. Osoby małoletnie mogą być członkami zwyczajnymi za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

§ 11


1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym, oraz biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach"
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu, uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 3. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu, korzystanie z zajęć organizowanych przez klub.

2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni obowiązani są:
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 4. brać czynny udział w działalności Klubu,
 5. dbać o sprzęt i urządzenia Klubu,
 6. regularnie opłacać składki członkowskie,
 7. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu, określone w deklaracji członkowskiej,

§ 13

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w ust. 2 tego paragrafu
 4. rozwiązania Klubu.
 5. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
 6. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 7. członek nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia,
 8. działa na szkodę Klubu.
 9. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV.

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 14

1. Władzami Klubu są :

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Kadencja władz trwa cztery lata,
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.,

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu,
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 3. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 13 ust.3,
 7. dokonywanie zmian statutu,
 8. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

§ 16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
  na roku, nie później niż do dnia 20 czerwca każdego roku,
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata,
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
 4. z własnej inicjatywy;
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. na wniosek 3/4 liczby uprawnionych do głosowania.
  1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu
   w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
  2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia członków na piśmie
   miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed terminem zebrania.
  3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 2. w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków uprawnionych do głosowania,
 3. w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
  w zawiadomieniu.
 4. W Walnym Zebraniu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Klubu,
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu,
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, oraz opracowywanie projektów, uchwał i regulaminów,
 11. Rozstrzyganie sporów w klubie.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu,
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, których sama wybiera.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
  w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zabranie Członków.

 

§ 21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
  z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Klubu co najmniej raz w roku,
 2. żądanie od Zarządu wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych uchybień,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu.

§ 22

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 2. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę ukonstytuowania się władz kolejnej kadencji wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zwołanym w trybie określonym w Statucie,
 3. ustania członkostwa w Klubie,
 4. rezygnacji z członkostwa w tych organach,
 5. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 23

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V.

Majątek i fundusze

§ 24

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,
 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych,
 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 4. składek członkowskich,
 5. darowizn, zapisów i spadków,
 6. dotacji z organów rządowych i samorządowych,
 7. ofiarności publicznej,
 8. oraz innych wpływów.

§ 25

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 26

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 27

 • Uchwały dotyczące zmian Statutu oraz rozwiązania Klubu przez Walne Zebranie podejmowane są większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 • Uchwały, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te były umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy wówczas załączyć projekt stosownych uchwał,
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu,
 • Likwidator Klubu po zakończeniu prac składa organowi likwidacyjnemu sprawozdanie wraz z wnioskiem o wykreślenie klubu z ewidencji.

 

Team Logo